GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xóm 15, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Email:  th.axuanhong-xt@namdinh.edu.vn

Điện thoại: 02883.886.984

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên:

3. Mục tiêu đào tạo:

4. Phương châm giáo dục:

5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường tiểu học A Xuân Hồng